POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 20

Bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov
Autor:
Ing. Peter Cích
Fotografia:
Mgr. art. Adam Šakový
20
Poisťovníctvo :
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Vzťahujú sa povinnosti mať BP
aj na spoločnosť samostatného
finančného agenta?
Áno, pretože v zmysle požiadaviek
NBS spracúva vo svojom IS pripo-
jenom do internetu aj OÚ osobitnej
kategórie (RČ).
Má mať aj podriadený finančný
agent vytvorený BP, prípadne
inú dokumentáciu?
Prevádzkovateľom Agendy spros-
tredkovania je SFA, takže povinnos-
ti mať BP, Evidenčný list a pod. za-
bezpečuje SFA. PFA je v rámci tejto
agendy Sprostredkovateľom s po-
vinnosťami Sprostredkovateľa.
Ak PFA vykonáva spracúvanie iných
OÚ vo svojom mene, mimo Agen-
dy sprostredkovania (napr. vede-
nie vlastnej agendy Personalistika
a mzdy), vyplývajú pre PFA v tomto
kontexte všetky povinnosti Prevádz-
kovateľa, t. j. mať vypracovaný BP,
Evidenčný list a pod.
Sú zamestnanci podriadeného
finančného agenta považovaní
za oprávnené osoby? Kto ich má
v takomto prípade poučiť?
PFA a jeho prípadní zamestnanci
a iné osoby v zmysle zákona o ochra-
ne OÚ sú Oprávnenými osobami
PFA, a preto je potrebné ich poučiť.
Samotné poučenie môže vykonať aj
SFA, napr. hromadne pri poučovaní
svojich Oprávnených osôb.
Čo všetko kontrolný orgán môže
(kontrolovať) a kam všade môže
vstupovať?
Medzi práva kontrolného orgánu patrí
napr. právo vstupovať do priestorov,
v ktorých kontrolovaná osoba (Pre-
vádzkovateľ, resp. Sprostredkovateľ)
vykonáva činnosť spracúvania OÚ.
Kontrolný orgán môže taktiež overo-
vať totožnosť FO konajúcich v mene
kontrolovanej osoby, požadovať sú-
činnosť kontrolovanej osoby, rele-
vantné vyjadrenia a informácie v sta-
novenej lehote.
Taktiež má právo vstupovať do IS
(napr. do ICM2) až na úroveň admi-
nistrátora, prípadne aj odobrať rele-
vantné dokumenty.
Ing. Peter Cích odpovedá na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretával pri zhotovovaní
bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov pre finančných sprostredkovateľov.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...84
Powered by FlippingBook