POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 18

Zároveň jednoznačne našim klien-
tom odporúčame, aby v rámci vy-
hotovenia online aplikácií trvali na
tom, aby táto fungovala tak, že vy-
generovanie možností poistenia je
podmienené potvrdením prečítania
informácií uvedených v § 33 zákona
o finančnom sprostredkovaní. Taký-
to postup je možné považovať za
vhodný z dôvodu opatrnosti, keďže
zákon o finančnom sprostredkova-
ní nedefinuje, aký časový predstih
pred uzatvorením zmluvy o poskyt-
nutí finančnej služby je možné po-
važovať za dostatočný pokiaľ ide
o poskytnutie informácií klientovi
alebo potenciálnemu klientovi, pre-
to je najrozumnejšie oboznámiť ho
s povinnými informáciami hneď ako
je to možné.
V prípade, že údaje v online ap-
likácii vypĺňa za klienta finančný
agent, či už po telefóne, alebo inak,
našim klientom odporúčame vyzvať
svojho klienta, aby požiadal o po-
skytnutie informácií podľa § 33 zá-
kona o finančnom sprostredkovaní
ústnou formou s tým, že v opačnom
prípade mu nebude možné finančnú
službu týmto spôsobom poskytnúť.
Samozrejme, informácie by mali byť
klientovi v takomto prípade aj sku-
točne poskytnuté. Ideálne je, pokiaľ
sa komunikácia s klientom s jeho sú-
hlasom zaznamenáva, aby nevznikli
o splnení informačnej povinnosti
žiadne pochybnosti.
V prípade uzatvárania zmlúv
prostredníctvom online aplikácií je
bez ohľadu na vyššie uvedené vždy
potrebné, aby sa na internetovej
stránke finančného agenta nachá-
dzal údaj o zápise v registri finan-
čných agentov, najmä registračné
číslo a deň, od ktorého je oprávne-
ný vykonávať finančné sprostredko-
vanie.
Vyhotovovanie záznamov
z rokovania s klientom
– posudzovanie klientov
podľa § 35 zákona o fi-
nančnom sprostredkovaní
Finančný agent je povinný zis-
tiť všetky požiadavky a potreby
klienta, jeho skúsenosti a znalosti
týkajúce sa príslušnej finančnej
služby a o jeho finančnej situácii,
a to s ohľadom na povahu finan-
čnej služby, ktorá je predmetom
finančného sprostredkovania. Ak
finančný agent tieto informácie
nezistí, nesmie klientovi ponúk-
nuť uzavretie zmluvy o poskytnu-
tí finančnej služby. To neplatí iba
v prípade, ak klient preukázateľ-
ne odmietne poskytnúť tieto in-
formácie a trvá na uzavretí zmlu-
vy o poskytnutí finančnej služby.
Finančný agent je povinný
všetky vyššie uvedené údaje
zaznamenať. Formu záznamu
a dokonca ani povinnosť záznam
predložiť klientovi, či už na pod-
pis, alebo schválenie, zákon ne-
upravuje a finančnému agentovi
neukladá.
Je však možné vychádzať
z toho, že takýto záznam by mal
spĺňať všetky náležitosti uvedené
v § 36 ods. 5 zákona o finančnom
sprostredkovaní.
V prípade uzatvárania zmlúv
o poskytnutí finančnej služby
prostredníctvom online aplikácií
je možné informácie zistiť pomo-
cou povinného vyplnenia prísluš-
ného formulára. V tejto súvislosti
je sporné, či ukladanie formulá-
rov v rámci online aplikácie spĺňa
všetky náležitosti riadneho ucho-
vávania záznamov, vzhľadom na
čo našim klientom odporúčame aj
v tomto prípade, aby bol formulár
vyplnený klientom zasielaný klien-
tovi aj prostredníctvom e-mailu,
napr. e-mailu obsahujúceho po-
nuku na uzatvorenie zmluvy o po-
skytnutí finančnej služby. Takýto
postup je o to dôležitejší v prípa-
de, ak údaje v online aplikácii vy-
pĺňa za klienta finančný agent.
Zároveň považujeme za vhodné
v príslušnom e-maile uviesť, že
klient prijatím ponuky potvrdzuje
správnosť údajov uvedených vo
formulári.
Poskytovanie informácií
za dodávateľa finančnej
služby podľa § 4 zákona
o ochrane spotrebiteľa
V zmysle § 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa je dodávateľ finančnej
služby, t. j. osoba, ktorá je v rámci
svojho podnikania zmluvným posky-
tovateľom finančných služieb pros-
tredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie (napr. v prípade poist-
ných zmlúv príslušná poisťovňa),
povinný poskytnúť spotrebiteľovi
zákonom stanovené informácie, a to
predovšetkým informácie o dodáva-
teľovi, finančnej službe a zmluve na
diaľku.
Finančný agent je v tomto prípa-
de iba v úlohe sprostredkovateľa,
ktorý vykonáva činnosť smerujúcu
k tomu, aby záujemca o uzavretie
zmluvy na diaľku mal príležitosť takú
zmluvu uzavrieť.
Zákon o ochrane spotrebiteľa
však vyslovene uvádza, že pri výko-
ne činností zverených sprostredko-
vateľovi dodávateľom je sprostred-
kovateľ povinný postupovať v súlade
s ustanoveniami tohto zákona. Za
splnenie informačnej povinnosti-
18
Poisťovníctvo :
Právne aspekty finančného sprostredkovania prostredníctvom online aplikácií
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...84
Powered by FlippingBook