POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 25

Má svoje miesto aj v námornej doprave a oso-
ba v diplomatických službách bez diplomatic-
kého charakteru sa tiež nazýva týmto mystic-
kým slovkom.
Agent je človek, ktorý vyrieši vaše problémy
a vždy vie, ako sa k situácii postaviť. Súčasní fi-
nanční agenti neraz bývajú rovnako štýloví ako
Bond a taktiež sú vždy pripravení, zaškolení
a otvorení novým výzvam. Ani v tomto prípa-
de nejde o žiadne padavky. Tvrdý výcvik pre-
oseje zrno od pliev a fanúšikov bondoviek od
skutočných agentov. Zachrániť niekoho pred
priepasťou vysokých úrokov a zlých finančných
produktov je ako rozviazať slučku na krku v po-
slednej chvíli.
Pod slovom agent sa ukrýva mnoho významov.
Väčšinou si predstavíme vyzvedača v službách
cudzej alebo vlastnej rozviedky, príslušníka po-
lície v utajení, alebo aj tajného spolupracovní-
ka polície. Najsilnejším symbolom však zostáva
člen britskej tajnej služby jej veličenstva, agent
s číslom 007 – James Bond. Poznáme ho ako
štýlového anglického džentlmena, vždy doko-
nale upraveného a oblečeného v luxusnom ob-
leku na mieru z krajčírstva zo Savile Row. Jazdí
v aute, ktoré sa stane kultovým. Vždy priprave-
ný do akcie, ale rovnako aj zožať veľký úspech
u opačného pohlavia. Nič ho nezaskočí a jeho
poslania sa končia ako inak – úspešne.
Agenti medzi nami
Agenta, možno aj s podobnými vlastnosťa-
mi, môžeme nezriedka stretnúť aj v bežnom
živote. Agent môže byť sprostredkovateľ, zá-
stupca, finančný agent, broker, rezident, akvi-
zitér, sprostredkovateľ objednávok v umení či
sprostredkovateľ angažmánu.
Autor:
Mgr. Marek Mittaš
Poznáme ich z filmov a zároveň ich denne stretávame na ulici. Hľa-
díme si do očí a ani netušíme, že sú to oni. S jasnou víziou a úloha-
mi vyrážajú do terénu s jediným cieľom — byť úspešný. Diskrétne
sa snažia, aby bol náš svet lepší. Pracujú „v tieni“ a šíria okolo seba
tajomstvo a záhadu, ktoré sú pre mnohých atraktívne a príťažlivé.
Nebudeme už okolo nich trúsiť viac rečí a pokúsme sa ich radšej
„odhaliť“!
Agent
odhalený!
Agent je šedou
eminenciou
súčasnej civilizácie.
Positive NEWS
1/2014
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...84
Powered by FlippingBook