POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 15

Pokiaľ ide o poskytovanie finan-
čných služieb prostredníctvom onli-
ne aplikácií, klienti sa na nás aktuál-
ne najčastejšie obracajú s otázkami
týkajúcimi sa plnenia informačných
povinností a vyhotovovania zázna-
mov z rokovania s klientom.
Postavenie a povinnosti finan-
čného agenta na všeobecnej úrov-
ni upravuje zákon č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a fi-
nančnom poradenstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
(„zá-
kon o finančnom sprostredkovaní“)
.
Zákon o finančnom sprostredkovaní
nediferencuje medzi poskytova-
ním finančného sprostredkovania
na základe osobnej komunikácie
s klientom a na základe komuni-
kácie s klientom prostredníctvom
využitia prostriedkov diaľkovej
komunikácie. Všetky povinnosti
z neho vyplývajúce je teda finančný
agent povinný dodržiavať v plnom
rozsahu bez ohľadu na spôsob ko-
munikácie s klientom. Využívanie
prostriedkov diaľkovej komunikácie
pri poskytovaní finančných služieb
na diaľku upravuje osobitný zákon
č. 266/2005 Z. z. o ochrane spot-
rebiteľa pri finančných službách na
diaľku a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov („zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Poskytovanie informácií
klientovi a potenciál-
nemu klientovi v zmysle
§ 33 zákona o finančnom
sprostredkovaní
Jednou zo základných povinností
finančného agenta je poskytovanie
informácií klientovi a potenciálnemu
klientovi podľa § 33 zákona o finan-
čnom sprostredkovaní. Poskytnutie
týchto
infor-
mácií musí byť
pritom písomné
alebo na trvan-
livom médiu. In-
formácie môžu
byť poskytnuté
klientovi alebo
potenciálnemu
klientovi pred-
bežne aj ústne,
no len ak o to
klient požiada,
alebo ak je
potrebné uzavrieť zmluvu o poskyt-
nutí finančnej služby bez zbytoč-
ného odkladu. Po uzavretí zmluvy
o poskytnutí finančnej služby musia
byť tieto informácie bez zbytočné-
ho odkladu poskytnuté klientovi
alebo potenciálnemu klientovi opäť
buď písomne, alebo na trvanlivom
médiu.
Trvanlivým médiom je v zmysle
definície uvedenej v zákone o finan-
čnom sprostredkovaní každý pros-
triedok, ktorý umožňuje uloženie
informácií spôsobom prístupným na
používanie v budúcnosti, na časové
obdobie zodpovedajúce účelom in-
formácií a ktorý umožňuje nezmene-
nú reprodukciu uložených informácií.
Povinnosť poskytnúť informácie
na trvanlivom médiu sa považuje za
splnenú, ak sa informácie poskytujú
na inom trvanlivom médiu, ako je
písomná forma, ak poskytovanie in-
formácií na tomto trvanlivom médiu
je vhodné vzhľadom na okolnosti, za
ktorých sa finančné sprostredkova-
nie poskytuje neprofesionálnemu
klientovi a neprofesionálny klient
si z ponuky poskytnutia informácií
v písomnej forme alebo na inom
trvanlivom médiu vopred zvolil prá-
ve formu poskytnutia informácií na
trvanlivom médiu.
Zákon o finančnom sprostredkovaní
nediferencuje medzi poskytovaním
finančného sprostredkovania na
základe osobnej komunikácie
s klientom a na základe komuni-
kácie s klientom prostredníctvom
využitia prostriedkov diaľkovej
komunikácie.
Positive NEWS
1/2014
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...84
Powered by FlippingBook