POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 16

Ak ide o neprofesionálneho klen-
ta, informácie mu musia byť
poskytnuté v dostatočnom časovom
predstihu pred uzavretím zmluvy
o poskytnutí finančnej služby na tr-
vanlivom médiu, alebo prostredníc-
tvom internetovej stránky.
Toto ustanovenie je formulované
pomerne nešťastne, ale keď ho vní-
mame v kontexte s ostatnými vyššie
uvedenými ustanoveniami, nepo-
kladáme zverejnenie informácií iba
na internetovej stránke finančné-
ho agenta v rámci online aplikácie
za dostačujúce, pokiaľ internetová
stránka nespĺňa atribúty trvanlivého
média.
Takisto v smernici č. 2002/92/ES Eu-
rópskeho parlamentu a Rady o spro-
stredkovaní poistenia
(„smernica
o sprostredkovaní poistenia“)
, kto-
rú bola Slovenská republika povinná
plne implementovať do svojho práv-
neho poriadku, sa v rámci definície
trvanlivého média vyslovene konšta-
tuje, že internetovú stránku možno
považovať za trvanlivé médium iba
v prípade, že spĺňa ostatné kritériá
stanovené pre trvanlivé médium.
Odpoveď na otázku, kedy inter-
netová stránka spĺňa atribúty trvan-
livého média, nie je jednoznačná.
Sme presvedčení, že atribúty trvan-
livého média by mala spĺňať inter-
netová stránka, v rámci ktorej nikto,
vrátane finančného sprostredkova-
teľa, nemôže informácie zverejne-
né na internetovej stránke spätne
zmeniť a ktorá umožňuje zistiť, aké
znenie informácií sa na internetovej
stránke nachádzalo v danom čase.
Domnievame sa, že zverejnenie in-
formácií na internetovej stránke by
malo byť dostatočné aj vtedy, pokiaľ
by internetová stránka umožňovala
zaznamenať informácie na nej uve-
dené na iné trvanlivé médium, ale
tak, aby bolo jednoznačné, kedy
bola informácia takto zaznamenaná
a že bola zaznamenaná bezo zmeny.
Pri takomto výklade sme brali do
úvahy aj rozsudok súdu Európskeho
združenia voľného obchodu
č. E-4/09 z 27. 01. 2010, ktorý sa
uvedenou problematikou zaoberal.
Tento rozsudok nie je pre sloven-
ské súdy právne záväzný, je však
možné, že by naň pri svojej rozho-
dovacej činnosti prihliadali. Zároveň
však treba povedať, že vzhľadom na
nejasné znenie zákona určite neod-
porúčame uspokojiť sa iba so zve-
rejnením informácií na internetovej
stránke, a to minimálne v prípade
internetovej stránky, ktorá z tech-
nického hľadiska umožňuje zmenu
informácií zverejnených v danom
čase finančným sprostredkovateľom
16
Poisťovníctvo :
Právne aspekty finančného sprostredkovania prostredníctvom online aplikácií
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...84
Powered by FlippingBook