POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 22

níctvom príslušnej webovej stránky.
Keďže v takýchto prípadoch nie je
možné využiť klasický podpis opráv-
nenej osoby, je potrebné zabezpe-
čiť inú preukázateľnú formu spät-
nej väzby a „vôle súhlasu“ zo strany
oprávnenej osoby, napr. formou
zakliknutia, že osoba bola so zne-
ním poučenia oboznámená a súhlasí
s ním. Povinnosť „preukázateľnosti“
pri požiadavke Úradu však musí zo-
stať aj v tomto prípade zachovaná.
Kedy je možné začať so spracú-
vaním OÚ v IS, ktorý podlieha
oznamovacej povinnosti?
Začať so spracúvaním OÚ je možné
ihneď po oznámení príslušného IS
na Úrade.
Vydáva Úrad potvrdenie o splne-
ní si oznamovacej povinnosti IS?
Potvrdenie o splnení si oznamova-
cej povinnosti pre konkrétny IS vám
Úrad vydá len na vašu žiadosť.
Je oznamovacia povinnosť spo-
platnená?
Nie, za oznámenie IS sa nevyberá zo
strany Úradu žiaden správny popla-
tok. Spoplatnená je len osobitná re-
gistrácia IS, prípadne vykonanie jej
zmeny.
Je potrebné pre online kalkulač-
ku PZP, resp. pred vytvorením
Klientskej zóny pre klientov uro-
biť oznamovaciu povinnosť tých-
to IS na Úrade na ochranu OÚ?
Oznamovacej povinnosti podliehajú
všetky IS okrem tých, ktoré podlie-
hajú Osobitnej registrácii, dohľadu
Zodpovednej osoby alebo obsahu-
jú OÚ občianskych združení, cirkví,
politických strán, alebo sa v nich
spracúvajú OÚ na základe nejakého
zákona.
Ak teda v takejto kalkulačke, resp.
v Klientskej zóne spracúvate len OÚ
v zmysle sprostredkovania finančnej
služby, t. j. v súlade so zákonom o fi-
nančnom sprostredkovaní, nie je po-
trebné oznámenie IS.
Ak sa však spracúvajú aj OÚ, napr.
na účely marketingu, teda nie na zá-
klade požiadaviek nejakého zákona,
je potrebné si v tejto súvislosti splniť
oznamovaciu povinnosť na Úrade,
a to ešte pred samotným začiatkom
spracúvania údajov na tento účel.
Na čo je potrebné si dávať pozor
pri vedení Evidenčných listov IS,
prípadne pri plnení si Oznamo-
vacej povinnosti?
Základom je mať Evidenčné listy
vypracované, pretože ako prvú vec,
ktorú môže Úrad zistiť, je prípadná
absencia Evidenčných listov. Ná-
sledne sa zameriava na splnenie
všetkých vyžadovaných náležitos-
tí pri Evidenčných listoch. Častým
problémom je spracúvanie OÚ
v rozpore s deklarovaným, resp. po-
voleným účelom spracúvania.
Medzi pochybenia patrí aj nespl-
nenie si oznamovacej povinnosti
v zákonom stanovenej lehote, alebo
nesprístupnenie Evidenčných listov
bezplatne komukoľvek, kto o to po-
žiada.
Existuje nejaký zoznam plánova-
ných kontrol?
Áno, existuje plán kontrol na rok
2014, ktorý Úrad zverejnil na svojom
webovom sídle, na
tection.gov.sk/uoou/sk/content/
plan-kontrol.
POVINNOSTI KONTROLOVANEJ
OSOBY
Vytvoriť kontrolnému orgánu
Úradu podmienky na výkon
kontroly (nemariť výkon kontroly)
Poskytnúť Úradu súčinnosť
Poskytnúť relevantné vyjadrenia
a informácie v lehote na mieste
určenom Úradom
Oboznámiť sa so závermi kontroly
PRÁVA KONTROLOVANEJ OSOBY
Vyžadovať od kontrolného orgánu
preukázanie poverenia
Overiť totožnosť prizvanej osoby
a jej oprávnenie pri výkone kon-
troly (písomné poverenie)
Vyžadovať potvrdenie o prevzatí
kópií dokumentov
Oboznamovať sa s kontrolnými
zisteniami
Podať písomné námietky po
oboznámení sa s kontrolnými
zisteniami
Vyžadovať od kontrolného orgánu,
aby výkonom kontroly neboli
dotknuté práva a právom chránené
záujmy kontrolovanej osoby
Zdroje:
1.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z. z.
2.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom pora-
denstve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3.
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financova-
ním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách
na diaľku a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v platnom znení
5.
Vyhlášky Národnej banky Slovenska
6.
Konferencia na tému Audit ochrany
OÚ z pohľadu kontrolnej činnosti
Úradu na ochranu OÚ SR (lektori:
PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Marce-
la Macová)
7.
Odborný konzultant v oblasti ochra-
ny OÚ, pôsobiaci aj vo funkcii Zod-
povednej osoby
8.
Vyjadrenie Národnej banky Sloven-
ska, odbor regulácie
22
Poisťovníctvo :
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...84
Powered by FlippingBook