POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 11

vysoká úspešnosť predaja poistných produktov povinné-
ho zmluvného poistenia, havarijného poistenia a poistenia
dom a domácnosť na maďarskom trhu, ako aj výhody, kto-
ré webservisové riešenie prináša. Ide najmä o urýchlenie a
zjednodušenie predajného procesu a v neposlednom rade
aj o ekologické dôvody ako šetrenie papiera.“
Klientske zóny a webový prístup
k zmluvám klienta
Nejeden maklér si uvedomil, že ak chce obstáť v konku-
renčnom boji, musí poskytnúť svojmu klientovi servis na vyš-
šej úrovni, než jeho konkurencia.
Preto na webových stránkach mak-
lérov pribúdajú tzv. klientske zóny.
Úplný štandard je, že klient po prihlásení vidí zoznam uzat-
vorených zmlúv, kalendár platenia poistného a možnosť na-
staviť si notifikáciu výročných zmlúv. Servis sa vzťahuje aj na
poskytnutie informácií o poistných udalostiach. Maklér tým-
to spôsobom uspokojí požiadavky svojho klienta a informá-
cie sa stanú transparentné. Sú to nezanedbateľné faktory,
ktoré majú vplyv na kredit makléra v očiach klienta.
Ako postupovať pri výbere správ-
nej aplikácie poistenia online
Ak ešte nemáte online aplikácie na porovnanie poistného
a uzatvorenie poistnej zmluvy, je načase poobzerať sa po
vhodnom riešení. Pri voľbe vhodného riešenia je dobré mať
na zreteli niekoľko dôležitých aspektov:
1.
Hľadajte riešenie od nezávislého zhotoviteľa softvéru.
Nehľadajte medzi softvérovými riešeniami, ktoré vyvinul
a prevádzkuje iný finančný sprostredkovateľ. Nechcete
predsa zveriť všetky informácie o vašom biznise spoločnos-
ti, ktorá v odvetví pôsobí ako váš konkurent.
Niektorí makléri ponúkajú vlastné poistné kalkulačky
ostatným samostatným finančným agentom. Robia tak
preto, že vývoj a prevádzka poistných kalkulačiek je ná-
kladná.
2.
Oslovte spoločnosť, ktorá má s danou problematikou
skúsenosti. V opačnom prípade je výsledok neistý a cel-
kom reálne hrozí, že kým vám nová spoločnosť alebo
programátor vytvorí aplikáciu podľa zadaných požiada-
viek, zistíte, že oproti produktom etablovanej spoločnos-
ti, ktoré sa neustále vyvíjajú, je tá „vaša“ už zastaraná.
Vyvarujte sa aj spolupráci s malými softvérovými spoloč-
nosťami, či dokonca študentmi na zmluvu.
Vaše IT riešenie nemôže stáť na jednom človeku. Rovna-
ko aj vytvorenie „novej“ aplikácie na zákazku od softvéro-
vej spoločnosti, ktorá sa nešpecializuje na finančno-spro-
stredkovateľský biznis, je pre jednu spoločnosť celkom
určite neekonomické. Softvérové spoločnosti, ktoré na-
opak vytvárajú softvér a aplikácie určené pre maklérov
a poisťovne a majú v danom segmente viacero zákazní-
kov, vedia mieru nákladov rozložiť medzi nich. Riešenie
je tak v tomto prípade logicky lacnejšie.
3.
Dbajte, aby dohoda zahŕňala záväzok poskytovateľa udr-
žiavať aplikáciu v stave, ktorý umožní jej nepretržitú pre-
vádzku.
Poistná kalkulačka a poistenie online si vyžaduje neustá-
lu údržbu a aktualizáciu. Zmenám podlieha nielen aktu-
alizácia výpočtu poistného, ale aj požiadavky poisťovní
na webové služby či zmeny v návrhoch zmluvy.
Makléri (SFA) môžu mať tendenciu ustrnúť v napredova-
ní a v určitom štádiu si povedia, že je čas, aby sa investície
do aplikácie vrátili. Následkom toho prestanú v aplikácii
pribúdať softvérové vylepšenia, ktoré vám zjednodušujú
prácu so systémom a automatizujú každodenné drobné
úkony v nej. V konečnom dôsledku takéto riešenie nie je
rentabilné.
Positive NEWS
1/2014
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...84
Powered by FlippingBook