POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 27

Positive NEWS
1/2014
27
Agent nasadený do
akcie bojuje zdanlivo sám
proti všetkým. Ale kde by
bol Bond bez špičkové-
ho tímu operatívnych
dôstojníkov, ktorí mu
ukážu správnu cestu,
alebo poskytnú úkryt?
Expertný tím IT a te-
lekomunikačných špe-
cialistov, kryptológov
a iných odborníkov, kto-
rí mu takpovediac kry-
jú chrbát. Profesionáli,
ktorí mu pomôžu odha-
liť tajný kód, alebo lož
maskujúcu sa za pravdu.
Finanční agenti tak-
tiež precestujú tisíce
kilometrov s výzorom
osamelého bojovníka.
No a rovnako aj oni majú
svoju centrálu a operatí-
vu. Miesto, kde sa zdie-
ľajú informácie, riešia
„neriešiteľné“ problémy
a kde im ochotne poda-
jú pomocnú ruku. Ide
predsa o rovnaký cieľ –
byť lepší a rýchlejší ako
tí ostatní.
Agent a jeho „background“
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...84
Powered by FlippingBook