POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 14

Právne aspekty
finančného sprostredkovania
prostredníctvom
online aplikácií
Autor:
JUDr. Andrej Mráz — SOLUTIONEERS´ LEGAL s.r.o.,
Pokiaľ ide o trh finančných slu-
žieb, v súčasnosti sa na Slovensku
využívajú online aplikácie predo-
všetkým v oblasti poistenia, pričom
najnovším trendom je uzatváranie
poistenia prostredníctvom poist-
ných kalkulačiek, ktoré začínajú byť
dostupné nielen na internetových
stránkach poisťovní, ale aj prostred-
níctvom finančných agentov. Spot-
rebitelia tak dostali možnosť usku-
točniť pomerne rýchly a jednoduchý
výber zo širokého portfólia aktuálne
dostupných možností poistenia.
Poskytovanie finančných služieb
na diaľku má síce na Slovensku vytvo-
rený právny rámec, no právna úprava
je vo viacerých ohľadoch nejednoz-
načná a neprehľadná, pričom zákono-
darca nedokáže pružne reagovať na
nedostatky a zistené medzery práv-
nej úpravy tak, aby legislatívne zmeny
dostatočne rýchlo zohľadňovali po-
treby finančného trhu.
Finanční agenti však nemusia
mať z pohľadu právnych vplyvov
využívania online aplikácií zbytočné
obavy, pretože väčšina problema-
tických javov, ktorá prináša ich vy-
užívanie, je dostatočným spôsobom
riešiteľná. Treba však na druhej stra-
ne povedať, že poskytovanie služieb
prostredníctvom prostriedkov diaľ-
kovej komunikácie kladie zvýšené
nároky na optimálne nastavenie pro-
cesov a vyriešenie
právnych otázok
ešte pred začatím
poskytovania
fi-
nančných služieb.
Taktiež v dôsledku
dynamiky vývoja
finančného trhu,
častých nesysté-
mových legislatív-
nych zmien a for-
mujúcej sa praxe
zo strany Národ-
nej banky Sloven-
ska a príslušných
štátnych orgánov,
nie je možné právne aspekty vyriešiť
na dlhšie obdobie dopredu, ale ur-
čite je vhodné zachovať si informo-
vanosť o tom, aké legislatívne zme-
ny sa chystajú, aký výklad si v praxi
osvojila Národná banka Slovenska a
aký to bude mať vplyv na činnosť fi-
nančných sprostredkovateľov. Skrát-
ka každý správny agent musí byť
vždy o krok vpredu pred ostatnými
a problémom predchádzať kvalitnou
prípravou. V praxi sa často stretáva-
me s tým, že nás klienti vyhľadajú
až vtedy, keď bolo u nich zistené
porušenie zákona,
dokonca veľakrát
až v situácii, keď
im už bola ulože-
ná sankcia. Mno-
žia sa nám taktiež
prípady, keď nám
klient na otázku,
prečo použil ur-
čitý
dokument,
alebo zvolil daný
postup, odpove-
dá, že informácie
čerpal z internetu.
Isteže, internet je
pre nás všetkých
cenným zdrojom informácií, ale bez
záruky správnosti, aktuálnosti a pre-
dovšetkým bez zohľadnenia detai-
lov a konkrétnych okolností riešenej
problematiky. Ak sa chce agent plne
venovať svojej práci a nespôsobiť si
zbytočné ťažkosti, obrátiť sa na od-
borníka je akiste najrozumnejšie rie-
šenie.
V praxi sa často
stretávame s tým,
že nás klienti
vyhľadajú až vte-
dy, keď bolo
u nich zistené
porušenie zákona,
dokonca veľakrát
až v situácii, keď
im už bola uložená
sankcia.
Dynamický rozvoj informačných technológií a rozšírenie vedomostí a praktických znalostí ich
využívania podmieňuje paralelne nárast dopytu spotrebiteľov po poskytovaní služieb aj prostred-
níctvom online aplikácií ako jedného z prostriedkov diaľkovej komunikácie. Oblasť finančných
služieb nie je, samozrejme, výnimkou, pretože charakter finančnej služby je pre diaľkovú komuni-
káciu zvlášť vhodným predpokladom jej využitia.
Fotografia:
Mgr. art. Adam Šakový
14
Poisťovníctvo :
Právne aspekty finančného sprostredkovania prostredníctvom online aplikácií
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...84
Powered by FlippingBook