POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 19

zodpovedá dodávateľ aj v prípade,
ak výkon niektorých činností zveril
sprostredkovateľovi.
Hoci zákon o ochrane spotre-
biteľa osobitne nedefinuje zvere-
nie činností sprostredkovateľovi, je
potrebné konštatovať, že z povahy
veci vyplýva, že za zverenú činnosť
možno určite považovať predklada-
nie ponúk na uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí finančnej služby klien-
tom. Finančný agent je tak povin-
ný zákonom stanovené informácie
spotrebiteľovi v súlade s vyššie uve-
deným v mene dodávateľa poskyt-
núť, t. j. sprostredkovať, a to ešte
pred uzavretím zmluvy o poskytnutí
finančnej služby alebo predtým, ako
bude spotrebiteľ viazaný ponukou
finančnej služby. Na relevantné pre-
ukázanie dodržania tejto informač-
nej povinnosti je v rámci uzatvárania
zmlúv prostredníctvom online apli-
kácií najvhodnejšie priložiť k e-mai-
lu adresovanému spotrebiteľovi a
obsahujúcemu návrh na uzatvore-
nie zmluvy o poskytnutí finančnej
služby aj informácie od dodávateľa
v zmysle § 4 zákona o ochrane spot-
rebiteľa.
Vypĺňanie údajov v on-
line aplikácii finan-
čným agentom za klienta
V praxi sa často stretávame
s otázkou, či je možné, aby údaje
v online aplikácii vyplnil za klienta
finančný agent, a to či už na stret-
nutí s klientom, počas telefonického
rozhovoru s klientom, alebo inak po
dohovore s klientom.
Je potrebné konštatovať, že fi-
nančný agent koná na základe splno-
mocnenia finančnej inštitúcie, a hoci
musí vo vzťahu ku klientovi zohľa-
dňovať aj záujmy klienta, zastupuje
v prvom rade finančnú inštitúciu. Po-
kiaľ by zmluva oposkytnutí finančnej
služby vznikala už priamo na základe
použitia online aplikácie, nie je prija-
teľné, aby finančný agent vyplnením
a potvrdením údajov v rámci online
aplikácie zaviazal klienta, pretože
takýto úkon je možné považovať za
zastupovanie klienta, t. j. v takomto
prípade by klient zastupoval naraz
finančnú inštitúciu aj klienta. Ak však
zmluva o poskytnutí finančnej služby
vzniká až neskôr, ako je to napríklad
v prípade poistných zmlúv, ktoré sa
považujú za uzatvorené až zaplate-
ním prvého poistného, vyplnenie
údajov v online aplikácii finančným
agentom nemožno považovať za zá-
väzný právny úkon, takže takýto po-
stup je možné považovať za prijateľ-
ný. Ak je klientovi následne zasielaná
ponuka finančnej služby prostred-
níctvom e-mailu, určite odporúčame
našim klientom, aby svojich klientov
osobitne upozornili na skutočnosť,
že ponuka bola vytvorená na zákla-
de údajov, ktoré do online aplikácie
zadal finančný agent a vyzvať ho na
obozretné preštudovanie si takejto
ponuky, a to s tým, že klient prijatím
ponuky vyjadruje súhlas s údajmi za-
danými finančným agentom.
V každom prípade by malo byť
poskytovanie finančného sprostred-
kovania prostredníctvom prostried-
kov diaľkovej komunikácie realizo-
vané tak, aby finančný agent vedel
vždy preukázať splnenie svojich
povinností riadne a v súlade so zá-
konom. V pochybnostiach je vždy
lepšie uskutočniť určitý úkon navy-
še, napr. vyžiadať si osobitný súhlas
klienta, ak je to z hľadiska použitého
komunikačného prostriedku možné,
než sa vystaviť potenciálnemu rizi-
ku porušenia zákonom stanovených
povinností.
Positive NEWS
1/2014
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...84
Powered by FlippingBook