POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 10

Do poisťovacieho biznisu na Slovensku vstúpili v posled-
ných rokoch menšie poisťovne s ambíciou presadiť sa na
trhu, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť nasýtený. Darí sa im to
vďaka koncepcii predaja postavenej na webových službách
(web services) a aplikáciách umožňujúcich uzatvárať poiste-
nie online.
Inovatívnym prístupom a za pomoci webových techno-
lógií sa dostávajú bližšie k finančným sprostredkovateľom.
Pochopili totiž, že sprostredkovateľské
spoločnosti predstavujú silný a motivovaný
distribučný kanál. Na rozdiel od budovania
vlastných agentúr s fixnými nákladmi a rizi-
kom, že za peniaze poisťovní budujete sieť
budúceho samostatného finančného agen-
ta.
Riaditeľ obchodu a marketingu, ob-
chodnej poisťovacej a zaisťovacej spoloč-
nosti ASTRA S. A., Ing. Martin Bajla, k tomu
dodáva:
„Online poistenie ponúka významné úspory času, nákla-
dov a oveľa efektívnejšie procesy ako papierové zmluvy.
V našom prípade sme sa rozhodli úspory z online poistenia
prerozdeliť najmä medzi klienta a sprostredkovateľa. Klient
dostáva nadštandardné krytie za prijateľnú cenu a spros-
tredkovatelia zasa atraktívnejšie provízie ako aj úsporu času
pri uzatváraní návrhov poistných zmlúv.“
Webové služby
S online poistením úzko súvisí rozvoj webových služieb
v poisťovniach. Doteraz uzatvorený systém poisťovne sa tak
otvára a sprístupňuje aj maklérskym aplikáciám. V súčas-
nosti pozorujeme, že sa služby zameriavajú najmä na výpo-
čet poistného a uzatvorenie
zmluvy prostredníctvom webových aplikácií. Toto znižuje
chybovosť spôsobenú prepisovaním zmlúv a zrýchľuje vy-
dávanie zmlúv, keďže tie sú zapísané do informačného sys-
tému poisťovne okamžite po odoslaní webového formulára.
Očakávame, že sa webové služby rozšíria na obojsmernú
komunikáciu medzi maklérskym systémom a systémom po-
isťovne. Dosiahneme tak aktualizáciu dát poistného kmeňa
finančného sprostredkovateľa.
Do maklérskeho systému sa cestou
webových služieb budú dostávať aktuálne
dáta o platnosti zmluvy, ročnom poistnom,
zmene údajov o pripoistení a predmetoch
poistenia. Maklér tak bude vedieť poskyto-
vať svojim klientom ešte lepší servis s ak-
tuálnymi údajmi. Webové služby umožnia
vykonávať niektoré činnosti priamo v mak-
lérskom systéme, vytvoriť im grafické roz-
hranie (GUI Graphic user interface) a kom-
binovať ich spôsobom, ktorý vyhovuje práci
finančného sprostredkovateľa.
Ako príklad môžeme uviesť poistné kalkulačky. Tie sa použí-
vajú na porovnanie poistného a uzatvorenie zmluvy online.
Najčastejšie pre produkt PZP (Povinné zmluvné poiste-
nie). Význam webových služieb si uvedomila aj spoločnosť
Genertel poisťovňa, a. s., ktorá aktívne pristupuje k spolu-
práci s finančnými sprostredkovateľmi. K téme webových
služieb nám poskytol vyjadrenie Mgr. Peter Polák, Sales
Manager z Genertel poisťovne, a. s.: „Naša poisťovňa drží
krok s rozvíjajúcimi sa trendmi v oblasti technologických rie-
šení v poisťovníctve a preto aplikovala výhody predaja pros-
tredníctvom webservisového pripojenia aj na slovenský trh.
Inšpiráciou pre zavedenie tejto technológie pre Genertel
poisťovňu, ktorá má korene v maďarskom Generali, bola
Online poistenie —
trend
vo finančnom sprostredkovaní
Autor:
Ing. Filip Schochmann
Fotografia:
Mgr. art. Adam Šakový
Online poistenie je nezvratný trend súčasnej doby. Budúcnosť poistenia už opár
rokov bude vyzerať úplne inak ako je to dnes. Papierové zmluvy budú nahrade-
né elektronickými, ľahko dostupnými klientovi, poisťovni aj maklérovi 24/7.
„Online poistenie
ponúka významné
úspory času, nákladov
a oveľa efektívnejšie
procesy ako
papierové zmluvy.“
10
Poisťovníctvo :
Online poistenie — trend vo finančnom sprostredkovaní
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...84
Powered by FlippingBook