POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 17

alebo inou osobou.
Vzhľadom na uvedené sa javí ako
vhodné doplniť zverejnenie infor-
mácií na internetovej stránke aj ich
zaslaním klientovi prostredníctvom
e-mailu spolu s ponukou na uzatvo-
renie zmluvy o poskytnutí finančnej
služby. Samozrejme, takýto postup
prichádza do úvahy iba v prípade
zmlúv o poskytovaní finančnej služ-
by, ktoré sa považujú za uzatvorené
neskôr, než na základe potvrdenia
príslušnej možnosti klientom v rámci
online aplikácie. Typickým prípadom
je uzatváranie poistných zmlúv spro-
stredkovaných cez online aplikácie,
ktoré sa považujú za uzatvorené až
zaplatením prvého poistného klien-
ta. Pri takto koncipovanej poistnej
zmluve si klient síce vyberá v rámci
možností poistenia vygenerovaných
online aplikáciou konkrétnu mož-
nosť poistenia, no poistná zmluva
vzniká až zaplatením prvého poist-
ného na základe konkrétnej ponuky
na uzatvorenie poistnej zmluvy za-
sielanej klientovi prostredníctvom
e-mailu alebo inou formou. Dovtedy
si môže klient poistenie premyslieť,
rozmyslieť a nie je ponukou poiste-
nia viazaný. Je možné konštatovať,
že ponuka možností poistenia vyge-
nerovaná online aplikáciou nie je po-
nukou v pravom slova zmysle, keďže
na jej základe klient poistnú zmluvu
priamo neuzatvára, t. j. skutočnou
ponukou je až ponuka zasielaná
klientovi prostredníctvom e-mailu
alebo inou formou.
Zasielanie informácií prostred-
níctvom e-mailu je zároveň možné
považovať za poskytovanie informá-
cií prostredníctvom trvanlivého mé-
dia. Zákon o finančnom sprostred-
kovaní v rámci definície trvanlivého
média síce výslovne nešpecifikuje, že
e-mail je možné považovať za trvan-
livé médium, no jednak to vyplýva
z povahy elektronickej komunikácie
a takisto smernica o sprostredkova-
ní poistenia v rámci definície trvan-
livého média za takéto pokladá aj
pevné disky osobných počítačov, na
ktorých je uložená elektronická poš-
ta. V rámci slovenského právneho
poriadku možno poukázať napr. aj
na novoprijatý zákon č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri pre-
daji tovaru alebo poskytovaní slu-
žieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku, alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, ktorý zahŕňa
v rámci výpočtu prostriedkov, ktoré
je možné považovať za trvanlivý no-
sič, výslovne aj e-mail. Poskytnutie
informácií prostredníctvom e-mailu
v prípade sprostredkovania finan-
čnej služby cez online aplikáciu je
možné považovať s ohľadom na
všetky okolnosti aj za vhodnú formu
poskytovania informácií.
V tejto súvislosti je však potrebné
vyriešiť ešte jeden problém – klient
si musí poskytnutie informácií na tr-
vanlivom médiu, t. j. prostredníctvom
e-mailu, vopred ako formu poskytnu-
tia informácií vybrať. Splnenie tejto
povinnosti je v praxi možné tak, že
v rámci použitia online aplikácie musí
klient výslovne uviesť, že si vybral
spôsob poskytnutia informácií pros-
tredníctvom ich zaslania e-mailom.
Našim klientom odporúčame, aby
e-mail obsahujúci konkrétnu ponuku
finančnej služby obsahoval informá-
ciu, že uzatvorením zmluvy o poskyt-
nutí finančnej služby (napr. v prípade
poistenia zaplatením prvého poistné-
ho) klient potvrdzuje, že si vopred vy-
bral poskytnutie informácií prostred-
níctvom e-mailu a tieto informácie
mu aj boli skutočne poskytnuté.
Positive NEWS
1/2014
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...84
Powered by FlippingBook