POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 7

kladačov, obálok, pečiatky atď. (viac
v článku Agenti sú sexi, alebo imidž
predáva, str. 30 – 35) Pri vytváraní
konkrétnej vizuálnej identity prihlia-
dame na požiadavky danej spoloč-
nosti. Často používame nezvyčajné
spôsoby tvorby návrhov, ako napr.
inscenované fotografie, autorské
diela, maľby, akvarelová maľba ale-
bo iné sofistikované techniky. V na-
šom tíme sú akademickí maliari,
sochári, dizajnéri či fotografi. Kon-
krétne ukážky našej tvorby aj s pred-
stavením tímu Positive nájdete na
stránkach časopisu Positive NEWS.
Webové stránky
S vytvorením vizuálnej identity úzko
súvisí aj vytvorenie webovej strán-
ky a webových aplikácií. Dizajn we-
bovej stránky by mal byť súčasťou
firemnej vizuálnej identity, ideálne
navrhnutý ako jeden plánovaný a
premyslený celok.
Webové aplikácie na princípe
cloudu je možné navzájom kombino-
vať a prepájať s webovou stránkou.
Klientska zóna umožňuje pristupo-
vať zákazníkom k databáze vlast-
ných zmlúv. Vstup pre obchodníkov
slúži obchodníkom na prihlásenie sa
priamo do maklérskeho informač-
ného systému ICM2. Poistenie on-
line umožní porovnanie poistného
a uzatvorenie poistnej zmluvy na
diaľku.
Poistenie online
Online poistenie v súčasnosti chá-
peme ako jednoduchý nástroj pre
porovnanie ponúk z rôznych pois-
ťovní s možnosťou uzatvorenia zmlu-
vy priamo cez internet (PC, tablet,
smartfón). My vidíme budúcnosť
finančného sprostredkovania v onli-
ne poistení a budúcnosť poistných
zmlúv bez papierov. Minimalizuje to
náklady a čas pre poisťovňu, spro-
stredkovateľa aj zákazníka. Práve
preto sme vyvinuli vlastnú aplikáciu
online poistenia PZP,
ktorú neustále rozširu-
jeme, vylepšujeme a pri-
pravujeme nové funkcie.
V súčasnosti poskytu-
jeme online kalkulačky
PZP, ako overené rieše-
nie, ktoré podporuje
11 poisťovní. Momentálne pripra-
vujeme aj online kalkulačky Kasko.
Zároveň dokážeme pripraviť indivi-
duálne online kalkulačky na objed-
návku. Naše riešenia zahŕňajú plnú
servisnú podporu, aktualizáciu kal-
kulačiek a ich prevádzku.
Portfólio služieb
Positive, s.r.o.
Softvér
• Maklérsky informačný systém
• Poistenie online
• Klientska zóna
• Webové stránky a aplikácie
Služby
• Zastupovanie pri požiadaní
o vydanie povolenia na čin-
nosť SFA
• Bezpečnostný projekt na
ochranu osobných údajov
• Dizajn, logo, vizuálna identita
a služby Public Relations
Maklérsky softvér
ICM2
Informačný systém pre finan-
čných sprostredkovateľov (bro-
kerov, SFA, PFA) a finančné
inštitúcie (banky, poisťovne,
lízingové spoločnosti...):
• evidencia a správa PZ
• kontrola a prerozdeľovanie
provízií
• poistné udalosti
Online kalkulačka PZP
Online porovnanie cien Povin-
ného zmluvného poistenia (PZP)
a uzatvorenie zmluvy na diaľku:
• podstatná časová úspora
• plná servisná podpora
• aktualizácia poistných vzorcov
• možné prepojenie s infor-
mačným systémom ICM2
Webové stránky
a aplikácie
Neustále prichádzame s nový-
mi riešeniami ako vás odlíšiť od
anonymných webových strá-
nok:
• tvorivé a nápadité riešenia
• výroba webových stránok
• internetové obchody (e-shopy)
• webové aplikácie
Vizuálna identita
– dizajn
Aplikáciou špecifických prvkov
a objektov dokážeme pre vašu
spoločnosť vytvoriť typický
charakter.
Na účel odlíšenia môžu slúžiť:
• vytvorenie identity a imidžu
spoločnosti
• doplnky, obrazy
• logo, vizitky zakladače, obál-
ky atď.
Vybavenie povolenia
na činnosť SFA
Zastupovanie pri požiadaní
o udelenie povolenia na vykoná-
vanie činnosti finančného spro-
stredkovateľa NBS:
• zápis licencie do OR SR
• vypracovanie smerníc
Bezpečnostný projekt
Vypracovanie Bezpečnostného
projektu v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení záko-
na č. 84/2014 Z. z.
• komplexný balík riešení prob-
lematiky bezpečnosti a och-
rany osobných údajov
„Kryjeme vám chrbát, aby ste
sa vy mohli venovať výhradne
sprostredkovaniu. Ostatné
nechajte na nás.“
Positive NEWS
1/2014
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...84
Powered by FlippingBook