POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 80

80
Referencie :
Referencie zákazníkov
Ing. Alfréd Paulovič – predseda
ANDERSON GROUP, a.s.
Pred dvanástimi rokmi sme sa roz-
hodli, že si necháme vytvoriť mak-
lérsky softvér na správu poistných
zmlúv. Počas hľadania dodávateľa
nám bol odporučený Filip Schoch-
mann, vtedy mladý podnikateľ,
čerstvý absolvent vysokej školy.
Po krátkom rokovaní sme podpísa-
li zmluvu. Podanie rúk sprevádzala
moja požiadavka na kvalitu: „Urobte
to tak, aby ste na to boli hrdí.“ Do
mesiaca sme už fungovali na vy-
tvorenom softvéri ACM - Anderson
Contract Manager.
Filip identifikoval medzeru na trhu
a zameral sa na vytváranie a vývoj
softvéru pre poisťovacích maklérov.
Počas pôsobenia v odvetví pozoru-
hodne rozšíril portfólio služieb. Za
značkou Positive sa dnes skrývajú
komplexné služby pre finančných
sprostredkovateľov.
Sme hrdí, že sme stáli pri zrode také-
ho skvelého konceptu a položili sme
základný kameň typológie náročné-
ho zákazníka.
Radovan Jurkovič
BROKER SERVICE GROUP,
s. r. o., generálny riaditeľ
Ešte počas procesu zakladania našej
spoločnosti v roku 2007 mi bolo jas-
né, že je nevyhnutné mať pripravený
maximálne profesionálny, ale záro-
veň flexibilný informačný systém,
ktorý by zastrešil všetky procesy
spojené s finančným sprostredkova-
ním. Počas svojej kariéry som sa pri
výbere zamestnancov a obchodných
partnerov vždy do istej miery opie-
ral o intuíciu a inak tomu nebolo ani
pri nadviazaní spolupráce so spo-
ločnosťou Positive. Po sedemročnej
spolupráci môžem len skonštatovať,
že ani v tomto prípade ma intuícia
(na ktorú som bol ako „IT laik“ odká-
zaný) nesklamala.
Vyzdvihnúť musím najmä individuál-
ne riešenia a vysokú mieru flexibility,
ale aj úroveň vzájomnej komunikácie
pri požiadavkách našej spoločnos-
ti. Práve preto informačný systém
ICM2, ktorý využíva naša spoloč-
nosť, nie je statickým systémom, ale
systémom, ktorý sa neustále vyvíja
a naplno zohľadňuje naše stále sa
meniace potreby. Čo je však veľmi
dôležité, tento veľmi komplikovaný
systém (opis funkcionality by si zrej-
me vyžiadal samostatnú publikáciu)
je pre používateľa a teda pre našich
zamestnancov či podriadených fi-
nančných agentov veľmi prehľadný
a jednoduchý.
Komplexnosť poskytovaných slu-
žieb je ďalšie pozitívum spoločnosti
Positive. Nadpriemerné spracovanie
našich webových stránok, klientske-
ho portálu „nasklient.sk“, či online
poistenie od spoločnosti Positive
sú ďalšími dôvodmi našej dlhodobej
spolupráci.
Bc. Patrik Bognár
IKON partner, s. r. o. – konateľ
spoločnosti
Na trh finančného sprostredkovania
sme vstúpili s myšlienkou poskyto-
vať služby „Inak ako inde“.
Rozhodnutiu o založení spoločnosti
predchádzala úvaha o úplne novom
modeli spolupráce s podriadenými
finančnými agentmi. Po tom ako sme
navrhli inovatívny kariérny model,
sme sa obrátili na spoločnosť Posi-
tive, o ktorej sme vedeli, že vytvára
maklérsky softvér pre finančných
sprostredkovateľov. Naše špecifické
požiadavky dokázali veľmi prompt-
ne zapracovať do informačného sys-
tému, ktorý sme si poskladali z ho-
tových komponentov. Systém tak
vyhovuje našim súčasným potrebám
a môžeme ho doplniť o ďalšie modu-
ly, keď ich budeme potrebovať.
Ďalší rozvoj informačného systému
plánujeme realizovať prostredníc-
tvom aplikácií na online poistenie,
keďže to výrazne zjednoduší celý
proces od vypracovania ponuky, cez
uzatvorenie poistnej zmluvy až po
následný servis. Obchodníci už dnes
vyžadujú online kalkulačky na uzat-
vorenie produktov povinné zmluvné
poistenie a havarijné poistenie.
REFERENCIE
ZÁKAZNÍKOV
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84
Powered by FlippingBook