POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 81

Positive NEWS
1/2014
81
Počas rokovaní o softvéri nám bola
predostretá aj ponuka na vytvore-
nie komplexnej firemnej identity pre
novú spoločnosť. Tej sme nemohli
odolať, keďže nám dali na výber
z niekoľko skvelých logotypov a au-
torských dizajnov. Vybrali sme si sil-
né logo postavené na symbole štítu
vyjadrujúcom ochranu. Inakosť na-
šej spoločnosti najlepšie vyjadruje
hravá grafika v neokukanom štýle,
ktorú pre našu spoločnosť vytvoril
Mgr. art. Martin Rusina.
Rýchlosť, s akou Positive pracuje,
stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjem-
ným a kreatívnym nás prekvapí v na-
šej ďalšej spolupráci.
Marek Dobiaš
MPS, s. r. o. – konateľ
spoločnosti
Pri poskytovaní Moderných Poisťo-
vacích Služieb sa opierame o pod-
poru spoločnosti Positive. Spoluprá-
cu pri vytváraní webových stránok
od roku 2006 sme neskôr rozšírili
o kompletné služby v oblasti infor-
mačných technológií. Positive obstál
v tendri o nášho strategického part-
nera medzi silnými IT spoločnosťami
najlepšie. Ponúkol nám technologic-
ky vyspelý maklérsky softvér s roz-
siahlou funkcionalitou. Ten sme spo-
ločnými silami rozšírili o ďalšie črty
s využitím nášho špecifického know-
-how čerpajúc pritom z dlhoročných
skúseností pri finančnom sprostred-
kovaní.
Positive sa excelentne ujal svojej
úlohy pri výmene existujúcej IT in-
fraštruktúry a za dva mesiace pri-
pravil nový softvér zohľadňujúci
naše potreby tak, že sme zo dňa na
deň plynule začali pracovať v novom
informačnom systéme s premigrova-
nými dátami z pôvodného softvéru.
Naša spolupráca na vytváraní infor-
mačného systému sa časom ešte
zintenzívnila. Neustále sa snažíme
poskytnúť našim podriadeným fi-
nančným agentom najlepšiu pod-
poru na trhu. Maklérsky informačný
systém ICM2 vyvíjame v spolupráci
s Positive a hľadáme najefektívnejšie
riešenia pre prácu so systémom pre
PFA ako aj back office. Dnes sa nám
darí poskytovať servis pre 45 PFA
rýchlejšie s kvalitnými informáciami
a hlavne s nižšími nákladmi.
Zastrešiť sieť finančných agentov
predstavuje nielen schopnosť po-
skytnúť im štatistiky o produkcii,
informácie o zmluvách a klientoch,
upozornenie na zmluvy, ktoré vyža-
dujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu
chronologicky usporiadanú archivá-
ciu všetkých smerníc, sadzobníkov,
všeobecných poistných podmienok,
metodík, usmernení po jednotlivých
poisťovniach 8 rokov dozadu) a za-
bezpečenie kontroly došlých proví-
zií a ich prerozdelenie do siete. Je
potrebné reflektovať aj na techno-
logické trendy v oblasti uzatvárania
poistenia na diaľku (tzv. online pois-
tenie).
Positive poskytuje dnes najkvalit-
nejšie aplikácie na uzatvorenie pois-
tenia na diaľku. Od konkurenčných
produktov ich odlišuje jednoduchá
použiteľnosť, vyššia miera automa-
tizácie, rýchly a spoľahlivý servis.
Softvérové produkty Positive sú
navzájom kompatibilné a integrova-
né do komplexného informačného
systému. Krédo spoločnosti MPS je
„individuálny prístup ku klientovi“.
V zmysle toho si vyberáme aj ob-
chodných partnerov na dlhodobú
spoluprácu.
Ing. Ľuboš Ráchela
POIST-REAL, s. r. o. – konateľ
spoločnosti
Ako začínajúci maklér som vstúpil
do spolupráce so spoločnosťou Po-
sitive s cieľom zabezpečiť techno-
lógie z pohľadu zákonných noriem
a nadčasových možností a bezpečne
tak „naskočiť do vlaku“ finančného
sprostredkovania.
Idea, ktorú som mal dovtedy len
„v hlave“, bola zodpovedaná, splne-
ná a aj realizovaná prostredníctvom
spoločnosti Positive. Vybavili sme
tak back-office systémom na správu
zmlúv a kontrolu provízií, obchodní-
kov aplikáciou na online poistenie
a CRM systém a klienti získali prí-
stup k portfóliu spravovaných zmlúv.
Informačný systém je postavený na
webových technológiách a dokáže
ho otvoriť každý prehliadač, takže
je jednoducho prístupný, čo ocenia
obchodníci, ktorí doň vstupujú pria-
mo z webových stránok.
Aplikácia na online poistenie sa
ľahko používa, poskytuje rýchle
porovnanie poistného a uzatvore-
nie zmluvy online. Kvalitné grafické
spracovanie uzatvára dobrý dojem.
Technologické vybavenie firmy te-
raz spĺňa požiadavky podriadených
finančných agentov (PFA), ktoré vy-
plývajú z práce s klientom a zjedno-
dušujú celý proces obchodu. To nám
umožňuje zastrešiť nových PFA, kto-
rí sú ochotní prijať výzvu, rozbehnúť
svoju kariéru v POIST-REAL a vytvo-
riť tak profesionálnu sieť finančných
sprostredkovateľov. Spolupráca sa
rozšírila aj na vytvorenie kompletnej
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84
Powered by FlippingBook