POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 82

82
Referencie :
Referencie zákazníkov
firemnej identity od loga, cez firem-
né dokumenty komunikujúce kultúr-
ne a firemné hodnoty spoločnosti.
Verím, že v tejto spolupráci bude-
me aj naďalej pokračovať a posú-
vať vzťahy k vyšším cieľom smerom
k vzájomnej interaktívnej komuniká-
cie: klient – obchodník – firma.
Ing. Pavol Chovan
Riaditeľ úseku získavania klien-
tov a riaditeľ odboru preda ja
VIP klientom
Union poisťovňa, a. s.,
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
So spoločnosťou Positive, s. r. o.,
sa nám pracuje veľmi dobre. Pred
dvomi rokmi sme začali kooperáciou
na informačnom systéme, ktorý sa
u nás používa na správu, spracova-
nie a výpočet odmien viac ako 1 000
zamestnancov, ktorí vykonávajú ná-
bor poistencov. Informačný systém
nám automatizuje činnosti v Union
zdravotnej poisťovni a umožnil nám
získať dôležitú konkurenčnú výhodu
oproti konkurencii, ktorá také rieše-
nie nepoužíva.
Softvér bol dodaný a nasadený veľmi
rýchlo, čo nás presvedčilo o správ-
nej voľbe partnera.
Po pozitívnej skúsenosti sme sa roz-
hodli využiť potenciál spolupráce
a rozšírili ju o projekt VIP program,
ktorý beží na
. VIP
program zostavili Union zdravotná
poisťovňa, a. s., a Union poisťovňa,
a. s., pre zamestnávateľov a ich za-
mestnancov, ako aj partnerov.
Softvérové riešenie od Positive
nám umožnilo realizovať myšlienku
penetrácie do veľkých korporácií
a poskytnúť naše služby poistenia
formou zamestnaneckých benefi-
tov. Programátori z Positive aktívne
pomáhali pri kreovaní nápadov a ná-
vrhu procesov, čo nám podstatne
urýchlilo proces od myšlienky k rea-
lizácii. Návrh a realizácia boli vedené
veľmi efektívne a prvú verziu portá-
lu sme boli schopní spustiť do troch
mesiacov od podpisu zmluvy.
Portál sme nasadili minulý mesiac
a má veľmi dobrý ohlas zo strany
všetkých zúčastnených.
Zamestnávatelia získali produkt do
sociálneho programu. Zamestnan-
com a poistencom poskytujeme
prístup k informáciám a automatizu-
jeme procesy súvisiace s čerpaním
poskytnutých benefitov. Vzťaho-
ví manažéri Unionu majú v rukách
CRM nástroj, ktorý znamená revo-
lučný posun v digitálnej komunikácii
s klientom. Už teraz sa teším na ďalší
rozvoj portálu, pretože nadšené re-
akcie zúčastnených strán nám doda-
li odvahu rozšíriť portál o ďalšie uni-
kátne služby, ktoré na slovenskom
trhu zatiaľ neexistujú.
Ďakujem programátorskému tímu
spoločnosti Positive, s. r. o., že nám
pomáha efektívne zvládnuť náročné
úlohy a prispieva tak k budovaniu
unikátnych služieb oboch „Unionov.“
Ing. Filip Schochmann,
ma jiteľ Positive, s. r. o.
Rád by som sa zákazníkom spoloč-
nosti Positive poďakoval, že ochotne
vyjadrili svoje skúsenosti a názor na
doterajšiu spoluprácu s našou spo-
ločnosťou. Kedže sme referenciám
v magazíne Positive NEWS venovali
len jednu dvojstranu, nebolo možné
dať priestor všetkým našim partne-
rom. Oslovili sme preto len vzorku
dlhoročných zákazníkov a niekoľko
nových partnerov.
Vážime si však spoluprácu z každým
z vás. Každý z našich partnerov je
iný a niečím výnimočný. Majú však
jedno spoločné. Vďaka nim tu sme.
Dávajú zmysel našej práci. Ich potre-
by a komunikované požiadavky nás
formujú a posúvajú dopredu.
Ďakujem vám preto za prejavenú dô-
veru a aktívnu spoluprácu.
V blízkej budúcnosti do odvetvia
finančného sprostredkovania prine-
sieme ďalšie inovácie,
výraznú mieru automatizácie proce-
sov a taktiež ešte väčšiu kvalitu a do-
stupnosť informácií.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84
Powered by FlippingBook