POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 6

Pozitívna podpora pre
agentov
V spoločnosti Positive poskytuje-
me služby a komplexný servis pre
segment finančno-sprostredkova-
teľských služieb. Špecializujeme sa
najmä na samostatných a podriade-
ných finančných agentov a poisťovne.
Agentom, maklérom a poisťov-
niam poskytujeme komplexnú pod-
poru, ktorú potrebujú v priestore,
kde na nich „číhajú“ nástrahy zo
strany kontrolných inštitúcií, rastú-
cej konkurencie, ale aj rôznych pod-
vodníkov.
Potrebujete rozlíšiť relevantné in-
formácie od falošných správ? Mať
podporu „divízie Q“, ktorá vás zá-
sobí technologickými novinkami
a poskytne vám tak výhodu v súťaži
s konkurenciou? S našou podporou,
poskytnutou formou špičkových
technológií a presných informácií sa
budete v teréne cítiť bezpečne a se-
baisto.
S čím sa na nás môžete
obrátiť?
Administratívna podpora
Pre spoločnosť, ktorá sa plánuje stať
SFA, sme partnerom už od začiatku
jej pôsobenia na finančnom trhu. Ih-
neď, ako sa spoločnosť rozhodne, že
požiada Národnú banku Slovenska
o udelenie licencie na vykonávanie
činnosti samostatného finančné-
ho agenta, dokážeme jej ponúknuť
naše služby. Tie sa začínajú už pri sa-
motnom udelení licencie, keďže na
jej získanie je potrebné spĺňať pred-
písanú Organizačnú a Technickú pri-
pravenosť podľa nariadení NBS.
Naša spoločnosť pre vás pripra-
ví všetky potrebné smernice, opis
technického vybavenia a bude vás
zastupovať pri požiadaní o udelenie
povolenia na vykonáva-
nie činnosti finančného
sprostredkovateľa Ná-
rodnou bankou Sloven-
ska a zápise licencie do
OR SR.
Ochrana osobných údajov a vy-
pracovanie bezpečnostného pro-
jektu
Poskytujeme službu vytvorenia
Bezpečnostného projektu v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení zákona
č. 84/2014 Z. z.
Následný informačný servis – bu-
dete informovaní o pripravovaných
legislatívnych zmenách a opatre-
niach Úradu na ochranu osobných
údajov, ako aj informácie z praxe
(viac v článku Bezpečnostný projekt,
strana 20 a na
-
nyprojekt.sk).
Informačný systém a informačné
technológie
V zmysle technickej pripravenosti
má finančný agent povinnosť pre-
ukázať, že využíva technické vyba-
venie primerané rozsahu a spôsobu
vykonávania jeho činnosti.
Softvérová divízia Positive zabez-
pečuje vývoj Maklérskeho systému
ICM2 (Informačný systém určený
pre finančných sprostredkovateľov
a finančné inštitúcie), v ktorom spo-
ločnosť dokáže evidovať poistné
zmluvy, prerozdeľovať provízie, sle-
dovať končiace sa a výročné zmluvy,
dohliadať na likvidáciu poistných
udalostí, nastaviť stornofond, gene-
rovať výkaz pre NBS, spravovať in-
terné dokumenty aj materiály a do-
kumenty z poisťovní, a poskytuje aj
mnoho iných funkcií.
V ponuke máme „Xtra“ balíky ná-
slednej podpory. Tá zahŕňa predo-
všetkým školenie na prácu v systéme
a následne počas celého používania
servisnú a používateľskú podporu, či
už telefonickou, e-mailovou, alebo
osobnou formou. Systém neustále
vyvíjame, optimalizujeme a pridáva-
me nové funkcie, pričom je možné aj
zapracovanie individuálnych požia-
daviek zákazníka. Často využívame
aj spätnú väzbu našich zákazníkov
ako inšpiráciu a ich návrhy na zlep-
šenie systému reálne zapracujeme.
Dizajn, vizuálna identita a služby
public relations
Novovznikajúcej, ale aj už existujú-
cej spoločnosti dokážeme vytvoriť
charakteristickú vizuálnu firemnú
identitu, do ktorej patrí logo, návrh
hlavičkového papiera, firemných za-
Positive
„Kryjeme agentom chrbát“
Tak ako majú tajní agenti svojich operačných
dôstojníkov, finanční agenti majú POSITIVE.
„Sme partnerom agentov skôr
než získajú licenciu v NBS.“
Autor:
Ing. Filip Schochmann
6
Positive :
Kryjeme agentom chrbát
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...84
Powered by FlippingBook