POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 5

R E D A K C I A
VYDAVATEĽ
POSITIVE s. r. o.
IDENTIFIKÁCIA
ISSN 1339 - 8016
IČO: 35 919 540
DIČ: 2021945728
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 34789/B
SÍDLO
Škultétyho 18, 831 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 4437 1144
Fax: 00421 902 600 700
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Filip Schochmann (
REDAKCIA
ŠÉFREDAKTOR
Ing. Filip Schochmann (
ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA
Mgr. art. Marína Pavlovičová (
)
REDAKTORI
Mgr. Marek Mittaš
Jana Ruttkayová
Mgr. art. Agáta Pavlovičová
AUTORI ČLÁNKOV
Ing. Filip Schochmann
Ing. Peter Cích
JUDr. Andrej Mráz
Mgr. art. Marína Pavlovičová
KONZULTANTI
JUDr. Andrej Mráz - SOLUTIONEERS´ LEGAL s. r. o.
JAZYKOVÁ REDAKCIA
Andrea Hoštáková
FOTOGRAFI
Mgr. art. Adam Šakový
Bc. Matej Ferenčík,
NA DIZAJNE SPOLUPRACOVALI
Bc. Ján Zachar
Prokop Harazim
Mgr. art. Bystrík Míček
OBCHOD AMARKETING
Gabriela Tomaškovičová
)
ART DIRECTOR
Mgr. art. Marína Pavlovičová
GRAFIKA
Mgr. art. Martin Rusina
Dominika Kolláthová
Žofia Šutá
LAYOUT
Filip Wenhardt
Mgr. Martin Klementis, PhD.
TLAČ
OFPRINT JH s.r.o.
Vlčie hrdlo 22, 821 07 Bratislava
POSITIVE NEWS
Október 2014
Periodicita: polročník
Náklad: 1 000 kusov
Ilustrácia na titulnej strane: Žofia Šutá
52
64
Poistenie je veda
Inscenovaná fotografia
Agenti
Origami
Poistenie je veda
Vtáčiky
Maják
Inscenovaná fotografia
Akvarel , Ne / Istoty
Domov
Krajinomaľba
Referencie zákazníkov
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
Positive NEWS
1/2014
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...84
Powered by FlippingBook