POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 34

34
Lifestyle :
Agenti sú sexi, imidž predáva
Logo
Logo, prípadne jeho ústredný motív, je ne-
oddeliteľnou súčasťou všetkých tlačených,
ale aj audiovizuálnych firemných podkla-
dov. Charakterizuje spoločnosť a v nemalej
miere sa podieľa na tom, ako chce byť fir-
ma vnímaná verejnosťou.
Profiluje sa ako silná a stabilná, alebo ako
konzervatívna firma, eventuálne chce pô-
sobiť skôr priateľsky a príjemne?
Mieni vyznievať moderne, alebo starosvet-
sky...? To všetko sa dá komunikovať logom.
Ak si zreteľne zadefinujete parametre loga,
môžete ich využívať aj pri tvorbe komplet-
nej firemnej identity.
Vizitka, zakladače, hlavičkové papiere,
obálka...
Možno v našich končinách nie sme kvalitou
vizitiek posadnutí tak, ako hlavní protago-
nisti vo filme Americké psycho, pravdou
však je, že vizitka sprevádza náš prvý kon-
takt so zákazníkom, partnerom či budúcim
spolupracovníkom.
Je dôležitá minimálne rovnako tak ako po-
danie ruky. To, čo v spomínanom filme bolo
naznačené ako parametre kvality vizitiek,
ale platí aj u nás. Solídna vizitka, a to zvlášť
ak ide o finančný sektor, by mala byť vkus-
ná a nekomplikovaná čo sa týka stvárnenia
aj textu. Čo rozhoduje je font, papier a tlač.
Použiť sa dá buď základný font, ktorý je
dostupný zadarmo pre každého, alebo si
môžete zakúpiť vlastný – unikátny. Výho-
dou vlastného je, že vás jasne odlíši od
tých, ktorí spokojne využívajú Times New
Roman.
Pri papieri je dôležitá hrúbka a farba, či
skôr farebný odtieň. Biela a béžová roz-
hodne nie je to isté. Tlačiť sa dá CMYK-om,
alebo priamymi farbami, kde je možné uva-
žovať aj o farebnom odtieni, ktorý CMYK-
om nikdy nedosiahnete.
Pri zakladačoch, rovnako ako pri vizitke pla-
tí – menej je viac. Firemný zakladač neslúži
ako reklamný pútač alebo vizuál v časopise.
Nehodí sa potlačiť ho informáciami o firme.
Tie patria na samostatný propagačný mate-
riál (do vnútra zakladača).
Čo tam naopak patrí je decentné logo,
vhodne zvolený farebný podklad, slogan,
prípadne jemná ilustrácia komunikujúca
firemnú identitu.
Logá z dizajnového
štúdia Positive.
Dizajn loga by mal byť rafinovane jednodu-
chý po grafickej stránke, ale veľmi vplyvný
po stránke komunikačnej.
Logo je mnohokrát prvá vec, ktorá sa ľu-
ďom vybaví, ak sa vysloví názov spoločnos-
ti a platí to aj naopak. Schválne, skúste si
predstaviť nahryznuté jablko, tri pásiky,
veľké žlté „M“ na červenom podklade pri-
pomínajúce zajačie uši, či trojcípu hviezdu
v kruhu.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...84
Powered by FlippingBook