POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 33

Positive NEWS
1/2014
33
Základné parametre kvalitného webu
Kvalitný web by sa mal vyznačovať jednoduchosťou, dostup-
nosťou informácií a dnes už rozhodne aj responzívnym dizaj-
nom. Viac ako 17 % používateľov navštevuje internetové strán-
ky cez mobilné zariadenia.
„Použiteľnosť by mala byť ľahká a intuitívna, bez potreby ‚ná-
vodu‘ na použitie. Jednotlivé sekcie by mali byť usporiadané
podľa zmysluplných logických pravidiel,“ hovorí majiteľ spoloč-
nosti Positive, s. r. o., Filip Schochmann a ďalej dodáva: „Treba si
ujasniť, aký zámer sledujeme na webových stránkach a vytvoriť
tomu zodpovedajúce UX (user experience).”
Ak chceme, aby používateľ uzatvoril poistenie online, sústredí-
me sa napríklad na optimalizáciu vyplnenia formulárov a zobra-
zenie ponuky poistenia.
Na druhej strane pri stránkach propagujúcich značku spoloč-
nosti je dôležité sprevádzať návštevníka webu originálnym
a pútavým dizajnom.
„Návštevník tak rád ostane na webe dlhšie, o čo nám koniec
koncov práve ide,“ dodáva F. Schochmann.
Kvalitný webový dizajn je najmä o dobrom nápade a jeho dô-
kladnom a kreatívnom stvárnení. Ide teda o prepojenie ústred-
ných myšlienok, ktoré spoločnosť komunikuje s vizuálnym zná-
zornením.
To všetko by malo byť doplnené jednoduchým, ale výstižným
textom, ktorý taktiež jasne (ale stručne) komunikuje firemný
odkaz. Pravopisné a štylistické chyby na našich weboch, žiaľ,
nie sú ničím výnimočným, preto aj v tomto prípade je lepšie
požiadať o pomoc skúseného odborníka.
Vzťahy s verejnosťou (PR)
Firemnú identitu okrem vizuálnej stránky dotvárajú aj slová,
texty či informácie, ktoré sa o spoločnosti šíria.
Aj to sa dá ale správne uchopiť a využiť vo svoj prospech. Pub-
lic relations, alebo budovanie vzťahov s verejnosťou je vlastne
nepriame propagačné pôsobenie na potenciálneho klienta ale-
bo budúceho zamestnanca.
Týmto marketingovým nástrojom sa dá dosiahnuť, že ovplyvníte
šírenie informácií a posolstiev o vašej spoločnosti a prikloníte
si tak verejnú mienku na vašu stranu. Na tento účel sa dnes vo
veľkej miere využíva aj online marketing a sociálne siete.
Dosiahnuť sa to dá zvolením vhodnej farebnej kombinácie, fon-
tu, výstižného grafického stvárnenia, ale aj voľbou netradičné-
ho papiera, jeho povrchovou úpravou a štruktúrou. To všetko
zároveň smeruje aj k logu, ktorým sa tvorba firemnej identity
vlastne začína.
Len zopakujem, že výklad, rovnako ako web, má možnosť vidieť
a posúdiť naozaj každý.
Agenti vyzerajú najlepšie
v oblekoch Christian Barret.
obleky šité výlučne na mieru
odborné poradenstvo a špičkový servis
prvotriedny materiál a dôraz na detail
Fotografia: Adam Šakový
Fotografia: Adam Šakový
Fotografia: Christian Barret
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...84
Powered by FlippingBook