POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 3

D
obré správy na úvod! V rukách držíte
prvé číslo
Positive NEWS
, časopisu
určeného pre finančných agentov,
sprostredkovateľov a poisťovne.
Polročník s optimistickým názvom vznikol
s cieľom informovať, pobaviť a inšpirovať agentov
ako samostatných, tak i podriadených.
Výkon finančného sprostredkovania kladie nemalé
nároky na odbornosť a schopnosť riešiť úlohy
z rôznych oblastí akými sú: právo, informačné
technológie, trendy vo finančnom sprostredko-
vaní, bezpečnosť a ochrana osobných údajov, po-
vinnosti voči NBS, dizajn, webové stránky, market-
ing, PR a iné. Pritom úspech alebo nezdar, bytie či nebytie, sú podmienené schopnosťou získavať kľúčové
informácie a schopnosť vedieť s nimi správne naložiť.
Positive NEWS vám pomôže udržať si prehľad o povinnostiach a zmenách, poskytne vám informácie
o trendoch a ponúkne konkrétne riešenia. To všetko zábavnou formou, pretože aj práca má byť zábava,
ak sa má robiť dobre a s láskou.
V našom prvom čísle sa v rubrike Poisťovníctvo dočítate o trendoch finančného sprostredkovania
a poisťovníctva s využitím online technológií. Výhody online poistenia a prepojenie maklérskych sys-
témov s poisťovňami prostredníctvom webových služieb sú zrejmé. K právnym aspektom sa vyjadril ad-
vokát JUDr. Andrej Mráz zo spoločnosti SOLUTIONEERS´ LEGAL, s. r. o. Rubriku uzatvárajú odborné
skúsenosti Ing. Petra Cícha s vypracúvaním bezpečnostných projektov. Na webových stránkach in-
štitúcií pôsobiacich na finančnom trhu môžeme postrehnúť, že prezentácia korporátnej identity často
nezodpovedá ich postaveniu na trhu.
To sa týka nielen finančných sprostredkovateľov, ale aj niektorých poisťovní a bánk. Rozhodli sme sa
preto zareagovať sériou ukážok v rubrike Projekty. Tie vám poslúžia ako zdroj inšpirácie pri návrhu
firemných stránok či iných propagačných materiálov.
Firemná identita by sa mala vyznačovať niečím vlastným a zároveň typickým pre konkrétnu spoločnosť.
Preto by sa rozhodne nemalo siahať po fotografiách z fotobanky, ktoré sú síce lacné, ale na míle vzdi-
alené od kvalitného autorského dizajnu.
Publikáciu Positive NEWS sme po obsahovej a grafickej stránke pripravili tak, aby si našla miesto vo
vašej knižnici a poskytla vám aj po rokoch zdroj inšpirácie. Všetky použité obrázky sú autorské, od foto-
grafií, cez ilustráciu až po grafický dizajn. Pri tvorbe ďalších čísel sa budeme radi inšpirovať aj konkrét-
nymi požiadavkami a podnetmi od vás, finančných sprostredkovateľov.
Preto oceníme, keď nás oslovíte
e-mailom na
, alebo prostredníctvom webových stránok
.
Na publikácii Positive NEWS sme okrem interného tímu autorov článkov a výtvarných umelcov spo-
lupracovali s externými redaktormi a dizajnérmi. Všetkým ďakujem za spoluprácu, vynaložené úsilie a
osobnú angažovanosť. Osobitne by som rád poďakoval: Maríne Pavlovičovej, Martinovi Rusinovi, An-
drejovi Mrázovi, Bystríkovi Míčekovi, Peťovi Cíchovi, Filipovi Wenhardtovi a Dominike Kolláthovej,
ale aj všetkým ostatným, ktorí svojimi nápadmi, podnetmi, nadšením či inak prispeli k prvému číslu
magazínu Positive NEWS.
Filip Schochmann
riaditeľ projektu Positive NEWS
Sadnite si,
uvoľnite sa,
zabavte sa...
Positive NEWS
1/2014
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...84
Powered by FlippingBook